• Slovenčina (Slovenská republika)
Jste majitelem či spolumajitelem rodinného domu, nebo bytu v bytovém domě déle než od 12. 9. 2022? Definici najdete níže.
Ano
Ne
Pobírají všichni členové domácnosti starobní důchod či invalidní důchod 3. stupně, nebo některý ze členů domácnosti pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podaní žádosti o podporu?
Ano
Ne
Pobíral jste mezi 12. 9. 2022 a podáním žádosti příspěvek na bydlení v dané nemovitosti?
Ano
Ne
Využíváte méně než 20 % plochy dané nemovitosti k ekonomické činnosti?
Ano
Ne
Pro zobrazení výsledku zaškrtněte odpověď u všech čtyř otázek.
Vypadá to dobře a podpora až 70 000 Kč by mohla být vaše. Prosím odešlete poptávku – pro detail prosím prostudujte kompletní závazné podmínky.

Odeslat poptávku

Bohužel nesplňujete podmínky NZÚ light a na podporu v tomto programu, podle vámi zadaných informací, nemáte nárok. Možná ale budete splňovat podmínky pro NZÚ a mohli byste mít nárok na dotaci 45 000 Kč. Prosím odešlete poptávku.

Odeslat poptávku

Rodinný dům NZU Light

Bytový dům — definicie

Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).

Rodinný dům — definice

Pro účely programu jsou za rodinné domy považovány stávající,řádně dokončené, v katastru nemovitostí evidované:
- stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,
- obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
- stavba určena pro rodinnou rekreaci, která je využívaná pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
- vymezené bytové jednotky, viz definice, v rodinných a bytových domech, s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory a tyto bytové jednotky stavebně technickými parametry a učelem užívání odpovídají rodinnému domu.
-  jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívaná a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle definice.

ZA RODINNÝ DŮM SE PRO POTŘEBY PROGRAMU NEPOVAŽUJÍ:

- rodinné domy či jiné budovy, které jsou z více jak 20 % podlahové plochy (stanovené dle definice v této kapitole) užívané pro podnikání (hotely, penziony, ubytování, kanceláře, provozovny apod.),
- stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,
- stavby dočasné,
- výrobky plnící funkci stavby.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI PODPORY

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

a) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník:
– rodinného domu, nebo
– bytu v bytovém domě, nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt, nebo
– člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
– v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

b) Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenecké fondy, investiční fondy a jiné).

c) Podporu nelze poskytnout v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie. Podporu nelze poskytnout v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20 % celkové plochy rodinného domu, popř. bytu v bytovém domě.

ČERPEJTE PROSTŘEDKY PŘEDEM!

Finanční prostředky můžete čerpat předem (zálohou), případně si zažádat o podporu opatření provedených po 12. září 2022. Na dotaci máte nárok i v případě, že jste si o ni již zažádali nebo získali příspěvek na zateplení a výměnu oken a dveří z programu Nová zelená úsporám Light. Při žádosti o dotaci musíte splňovat dvě závazné podmínky. Musíte být vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu (či stavby pro rodinnou rekreaci), ve kterém jste trvale hlášeni déle než od 12. září 2022. A zároveň musíte pobírat ke dni žádosti starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, případně čerpat v období mezi 12. září 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení, nebo některý ze členů domácnosti pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem

Netušíte, jak o příspěvek požádat ani jaké dokumenty k tomu budete potřebovat? Nabízíme Vám řešení fotovoltaického systému pro ohřev vody na klíč včetně vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám Light. Kontaktujte nás a obdržíte nezávaznou nabídku doporučenou partnerskou firmou z Vašeho regionu.

VÝŠE PODPORY OZE

 • Solární fotovoltaický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače - 70 000 Kč
 • Solární fotovoltaický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač - 50 000 Kč

 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Minimální instalovaný výkon FV panelů 2,00 kWp
 • Minimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody, ohřívaného FV systémem, vztažený k instalovanému výkonu fotovoltaického systému 45 l/kWp
 • Regulátor musí být vybaven
  • MPPT funkcí
  • ochranou proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače.
  • automatickým připojením bivalentního zdroje ohřevu vody
  • a efektivní hodnota výstupního napětí solárního regulátoru, musí odpovídat jmenovité hodnotě napětí na něj napojených topných těles ohřívajících vodu v akumulačním zásobníku, s tolerancí nejvýše 15 %.

Popř. bude zajištěno takové napětí fotovoltaického systému, při kterém bude výkon napojených topných těles nejméně 75 % instalovaného výkonu fotovoltaických panelů.

České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. je největší český výrobce ohřívačů vody, známý po celé Evropě. Vyváží své výrobky do 25 zemí celého světa. Výrobky DZ Dražice vynikají inovacemi a tradiční kvalitou.

WWW.DZD.CZ
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
Švédské tepelné čerpadlo NIBE se stane důležitou součástí vašeho domova. Špičkové technologie NIBE a více než třicet let zkušeností vám zajistí vysoce úsporné vytápění, ohřev vody, větrání či chlazení.

WWW.NIBE.CZ
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

 
Copyright © 2024 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o